środa, 22 luty 2017 12:20

Zasady naboru

      Logo pspsvg

... być ofiarnym i mężnym...

(z roty ślubowania strażaka PSP)

 

STRAŻAK TO WIĘCEJ NIŻ ZAWÓD

 

 

Państwowa Straż Pożarna jest podstawową formacją ratowniczą w Polsce przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami dla ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego. W ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzi akcje gaśnicze oraz działania z zakresu ratownictwa: technicznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, wodnego i poszukiwawczego.

 

 

W Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest około 30 tys. funkcjonariuszy. Ponad 80% z nich pełni służbę w systemie zmianowym.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego są: Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi oraz podległe jej 22 komendy powiatowe/miejskie PSP. 

Specyfika i szczególny charakter zawodu strażaka wynika przede wszystkim z bardzo ważnej misji społecznej jaką realizuje Państwowa Straż Pożarna. By móc w pełni ją realizować od kandydata na strażaka wymaga się specjalnych cech i umiejętności. Dlatego też nabór do służby jest procesem złożonym i ma za zadanie wyłonić najlepszych, najbardziej predysponowanych do pracy w ratownictwie ludzi.

Oprócz akcji gaśniczych straż pożarna realizuje szereg działań związanych z ratownictwem specjalistycznym. Na terenie województwa łódzkiego zajmują się nim grupy: wodno-nurkowa, wysokościowa, chemiczno-ekologiczna, poszukiwawczo-ratownicza, techniczna.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić wymagania, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123). Musi być obywatelem polskim, niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystającym z pełni praw publicznych, posiadającym co najmniej średnie wykształcenie. Powinien posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły naboru do PSP zawarte są w rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 672). W PSP na terenie województwa łódzkiego do służby w komendzie wojewódzkiej przyjęcia dokonuje komendant wojewódzki, natomiast na stanowiska w komendach powiatowych/miejskich - właściwi ze względu na położenie terytorialne jednostki organizacyjnej PSP komendanci powiatowi/miejscy.

Inną możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej z poniżej wymienionych szkół kształcących w systemie dziennym, skoszarowanym:

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) https://www.sgsp.edu.pl/

2. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie https://www.cspsp.pl/index.php/pl/

3. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/

4. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu https://www.sapsp.edu.pl/

pdfUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

pdfWytyczne MSWiA w sprawie zasad naboru

pdfTesty sprawności fizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.