środa, 22 luty 2017 12:20

Zasady naboru

... być ofiarnym i mężnym...

(z roty ślubowania strażaka PSP)

 

STRAŻAK TO WIĘCEJ NIŻ ZAWÓD

 

 

Państwowa Straż Pożarna jest podstawową formacją ratowniczą w Polsce przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami dla ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego. W ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzi akcje gaśnicze oraz działania z zakresu ratownictwa: technicznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, wodnego i poszukiwawczego.

 

 

W Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest około 30 tys. funkcjonariuszy. Ponad 80% z nich pełni służbę w systemie zmianowym.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego są: Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi oraz podległe jej 22 komendy powiatowe/miejskie PSP. Stan zatrudnienia w województwie wynosi ok. 2250 funkcjonariuszy.

Specyfika i szczególny charakter zawodu strażaka wynika przede wszystkim z bardzo ważnej misji społecznej jaką realizuje Państwowa Straż Pożarna. By móc w pełni ją realizować od kandydata na strażaka wymaga się specjalnych cech i umiejętności. Dlatego też nabór do służby jest procesem złożonym i ma za zadanie wyłonić najlepszych, najbardziej predysponowanych do pracy w ratownictwie ludzi.

Oprócz akcji gaśniczych straż pożarna realizuje szereg działań związanych z ratownictwem specjalistycznym. Na terenie województwa łódzkiego zajmują się nim grupy: wodno-nurkowa, wysokościowa, chemiczno-ekologiczna, poszukiwawczo-ratownicza, techniczna.

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić wymagania, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.). Musi być obywatelem polskim, niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystającym z pełni praw publicznych, posiadającym co najmniej średnie wykształcenie. Powinien posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W PSP na terenie województwa łódzkiego do służby w komendzie wojewódzkiej przyjęcia dokonuje komendant wojewódzki, natomiast na stanowiska w komendach powiatowych/miejskich - właściwi ze względu na położenie terytorialne jednostki organizacyjnej PSP komendanci powiatowi/miejscy.

Informacje w zakresie przyjęć do służby znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi oraz na stronach BIP komend powiatowych/miejskich PSP.

pdfUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

pdfWytyczne MSWiA w sprawie zasad naboru

pdfTesty sprawności fizycznej

 

SŁUŻBA KANDYDACKA

Inną możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej z poniżej wymienionych szkół kształcących w systemie dziennym. Nauka w nich odbywa się w systemie skoszarowanym.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) jest jedyną w Polsce uczelnią wyższą kształcącą w zawodzie inżyniera pożarnictwa (czas nauki 4 lata).

O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy:

- posiadają świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia,

- nie byli karani sądownie,

- posiadają dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychiczne do służby w Państwowej Straży

Pożarnej potwierdzone orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA.

Egzamin wstępny

Wszyscy kandydaci zdają egzamin sprawnościowy, który polega na pokonaniu toru przeszkód. Wymaga się by osoby, które zdawały "nowy" egzamin dojrzałości miały na świadectwie w części pisemnej oceny z matematyki oraz fizyki i astronomii lub chemii, ponieważ dla nich nie będzie organizowany egzamin wstępny z tego zakresu. W przypadku braku ww. ocen kandydat otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym 0 punktów z tych przedmiotów. Osoby, które zdawały maturę na "starych" zasadach będą mogły zdawać egzamin wstępny z matematyki oraz fizyki/chemii w SGSP.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkoły Aspirantów PSPw Poznaniu i Krakowie są policealnymi szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodzie technika pożarnictwa (czas nauki 2 lata).

O przyjęcie do szkoły aspirantów mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia,

- nie byli karani sądownie,

- posiadają dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychiczne do służby w Państwowej Straży

Pożarnej potwierdzone orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA.

Egzamin wstępny

Pierwszą część egzaminu stanowi test sprawności fizycznej składający się z 3 konkurencji: biegu na 50 m, biegu na 1000 m i podciągania na drążku. Drugi etap - teoretyczny to test zawierający po 25 zadań z chemii i fizyki.

 

Bliższe informacje można uzyskać:

 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

tel. (022) 561 77 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.sgsp.edu.pl

 

 

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

ul. Sabinowska 62/64

42-200 Częstochowa

tel. (034) 378 53 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.cspsp.pl

 

 

 

 

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

ul. Czechosłowacka 27

64-495 Poznań

tel. (061) 835 58 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.sapsp.edu.pl

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

os. Zgody 18

31-951 Kraków

tel. (012) 646 01 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.sapsp.pl

 

 

 

 


PRACOWNICY CYWILNI W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505, ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

Dyrektor generalny urzędu (komendant) organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej komendy. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w biuletynach. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.

 

 

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.